Back to News & Features

EVISEN: For Daido Moriyama

Stopping all stations to rad-town...


For Daido Moriyama

MARU, Shinpei Ueno, Katsumi Minami, Koichiro Uehara, Laurence Keefe, Shor West, Seimi Miyahara, and Kento Yoshioka,

SOUND Artist : Mamazu & YO.AN Title : ANA NO NE

Special Thanks Akio Nagasawa gallery